Antonín Prachař

Váš nezávislý kandidát do Senátu 2020

Proč kandiduji?

Kandiduji za občany a s jejich podporou. Nechci se vázat s žádnou politickou stranou, protože politické strany společnost spíš rozdělují, než scelují. Jsem připraven hovořit se všemi, kteří to s naším regionem a republikou myslí dobře. Budu se zabývat tématy, která hlavně pomohou lidem.
 
Mým hlavním oborem je doprava, které se plánuji v senátu detailně věnovat. Chci se zasadit o to, aby se budovaly obchvaty měst a obcí, aby se po mnoha letech konečně dokončila stavba úseku Přerov – Říkovice a urychlilo se dokončení dálnice D1. Jedním z velmi důležitých témat je i transparentní financování obcí a zadržování vody v krajině. V důsledku pandemie koronaviru také začíná docházet k propouštění lidí z práce. Bylo by proto vhodné otevřít otázku, zda hranice odchodu do důchodu není příliš vysoká. Toto jsou jen některé body z mého programu, kterými se chci zabývat.

Volební priority

V oblasti dopravy:
• dokončení dálnice D1 v úseku Říkovice – Přerov
• vyřešení obchvatů měst a obcí
• odstranění úseků se zvýšeným nebezpečím a výskytem dopravních nehod
• zajištění spojení Přerova a Olomouce cyklotrasou
• podél cyklotras umožnit podnikání v oblasti služeb malým firmám a Osvč
• změnit zákony týkající se posuzování vlivu stavby na životní prostředí a tím stavby urychlit
• posílení kompetence vlády ČR ve vztahu k územním plánům, změnu zákona č.13 v rámci opatření obecné povahy závazné pro územní plán nižších celků, čímž dosáhneme stabilizace dopravních staveb
 

V oblasti sociální politiky a školství:
• Zasadím se o přehodnocení hranice odchodu do důchodu a to jejím snížením. Není možné nutit občany ve věku 62+ chodit do práce a na druhé straně mít „armádu“ lidí ve věku 30+ hledající zaměstnání.
• Důchody musí být pravidelně valorizovány s ohledem na celkový vzestup cen, ať už se jedná o potraviny, ovoce, zeleninu, energie, služby, ale také léky.
• Poskytovatelé péče o seniory, domovy dětí a mládeže musí dostat vyšší, současné situaci odpovídající finanční prostředky z rozpočtu státu.
• Budu prosazovat zvýšení a úpravu financování škol, kde je zřizovatelem kraj nebo obec.
• Zasadím se o zvýhodnění soukromého sektoru, který se podílí na provozu středního a učňovského vzdělávání a to tak, aby byl zvýhodněn odpočtem celé takto použité finanční podpory z odvodu daně ze zisku.

V oblasti životního prostředí:
• Budu v maximální míře prosazovat převedení dopravy mimo sídelní útvary obcí a měst budováním obchvatů a dokončením dálnice D1.
• Budu prosazovat udržení vody v krajině a zabránění zhoršující se situaci v této oblasti s ohledem na stále větší sucho.
• Řešením, vyjma důsledné změny zemědělské politiky, je oblast revitalizace rybníků, vodních ploch a podpora spolků.
• v lokalitě Přerova budu prosazovat nezbytně nutnou revitalizaci rybníků mezi Předmostím a Dluhonicemi s kapacitou více jak 60 000 m3 vody a využít objem čerpané vody z podjezdů z místní části Předmostí.

V oblasti podpory obcí a sportu:
• Budu aktivně působit na změnu zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch obcí. výnosem daně ze závislé činnosti (daň ze mzdy) získá obec částečnou nezávislost na státu, zvýší se motivace vedení obce k podpoře podnikatelských subjektů na jejím katastru. současný stav nepřináší do rozpočtu obcí žádné finanční prostředky.
• Zasadím se o účinnou podporu sportu zejména u dětí a mládeže formou příspěvků pro sportovní kluby.
• Budu podporovat výstavbu sportovních zařízení za pomoci prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj.

Rozpočet kampaně

Věřím, že by všechny informace o mé kampani měly být dostupny veřejnosti. Proto zde dávám k dispozici výčet všech faktur, a také kampaňový transparentní účet k nahlédnutí.